logo

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 1 kwartał 2017 r.
Raport nr 11/20172017-04-05

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.  informuje iż, zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za 1 kwartał 2017 r.:

Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2017 r. podany raportem bieżącym 1/2017 został określony na dzień 27 kwietnia 2017 r.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2017 r. został określony na dzień 26 kwietnia 2017 r.

Podstawą prawną przekazania raportu jest  § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.