logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2013r.
Raport nr 4/20132013-01-22

- Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za IV kwartał 2012r. i cały 2012r.–  31 stycznia 2013r.

- Raport roczny 2012r. - 21 marca 2013r

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013r. - 7 maja 2013r.

- Skonsolidowany raport półroczny za 2013r. - 13 sierpnia 2013r.

- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013r. - 29 października 2013r.

Na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport za IV kwartał 2012r. nie będzie publikowany.

Na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport za II kwartał 2013r. nie będzie publikowany.

Raport roczny za 2012r. zawierać będzie:

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS,

- jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będą:

- kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS,

- kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będzie:

- półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.,

- półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS.

Podstawą prawną przekazania raportu jest §83 ust. 1 oraz §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259)