logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 11 lutego 2010 roku.
Raport nr 12/20102010-02-12

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 lutego 2010 roku:
Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach NWZ / Udział w głosach ogółem:


Skarb Państwa / 83.076.392 / 87,43% / 63,97%
ING OFE / 7.406.201 / 7,79% / 5,70%


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.