logo

Umowa znacząca pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
Raport nr 15/20102010-02-26

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 26 lutego 2010 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z LOTOS Asfalt Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS S.A.) umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw przeznaczonych na cele żeglugowe na rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o.  

 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony od 1 marca 2010 roku. Jej szacunkowa wartość w okresie 5 lat wynosi ok. 570 mln zł. Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi ok. 5,5 mln zł.

 

Umowa nie zawiera zapisów, które ograniczałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

 

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.