logo

Treść uchwały podjętej po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A.
Raport nr 19/20182018-07-12

 

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, obradujące po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku („ZWZ”), podjęło uchwałę nr. 22. wyrażając zgodę na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniem Zarządu do przedkładania Radzie Nadzorczej miesięcznych sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o. W czasie obrad ZWZ do uchwały nr 22 zgłoszono sprzeciw do protokołu. Na tym zakończono obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść uchwały wraz z wynikiem głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 19 ust. 1 pkt 6, i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załacznik - Treść uchwały wraz z wynikiem głosowania.pdf