logo

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 21/20112011-07-06

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień §8 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje, na wniosek Ministra Skarbu Państwa reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 8 sierpnia 2011 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. W załączniku do niniejszego raportu znajduje się informacja dodatkowa i wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.      
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Grupy LOTOS S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitały rezerwowe w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.