logo

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
Raport nr 45/20162016-12-02

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 25 listopada 2016, Grupa LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu  22 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków  Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A.

6) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

7) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8) Zamknięcie obrad.

Zgłoszony przez Skarb Państwa punkt porządku obrad został oznaczony numerem 7 zmienionego porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem do wnioskowanej zmiany stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekty uchwał
Wniosek Akcjonariusza