logo

Objęcie przez Grupę LOTOS S.A. aktywów finansowych o znaczącej wartości
Raport nr 43/20082008-08-06

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 5 sierpnia 2008r. Grupa LOTOS S.A. (sprawująca całkowitą kontrolę nad spółką LOTOS Serwis Sp. z o.o.) objęła udziały spółki LOTOS Serwis Sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym. Grupa LOTOS S.A. objęła powyższe udziały po cenie nominalnej i pokryje je w całości gotówką.

Kapitał zakładowy LOTOS Serwis Sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 2.500 tys. zł do kwoty 4.000 tys. zł, tj. o kwotę 1.500 tys. zł poprzez utworzenie 3.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł.
Po objęciu podwyższonego kapitału zakładowego LOTOS Serwis Sp. z o.o., Grupa LOTOS S.A. pozostanie posiadaczem 100% równych i niepodzielnych udziałów i będzie uprawniona do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników opisywanej spółki.

Podstawowa działalność spółki LOTOS Serwis Sp. z o.o. polega na świadczeniu usług utrzymania ruchu, remontów urządzeń i instalacji na rzecz Grupy LOTOS S.A. oraz jej podmiotów zależnych. Grupa LOTOS S.A. traktuje objęcie udziałów w podwyższonym kapitale jako inwestycję długoterminową.

Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż udziały obejmowane w podwyższonym kapitale stanowią powyżej 20% udziałów spółki LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.