logo

Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 28/20092008-08-13

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść nowego tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A., który został sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia danego jej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.