logo

Nabycie znacznego pakietu akcji serii C Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa
Raport nr 33/20092009-07-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2009 z dnia 17 lipca br., iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 lipca 2009 roku, otrzymał zawiadomienie o nabyciu przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada 16.173.362 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C Grupy LOTOS S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, stanowiących 12,45% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 16.173.362 głosy, co stanowi 12,45% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.

 
Objęcie  znacznego pakietu akcji Grupy LOTOS S.A.  przez Skarb Państwa nastąpiło w nawiązaniu do uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. poprzez emisję akcji pokrytych wkładami w postaci akcji spółek Petrobaltic S.A., LOTOS Jasło S.A., LOTOS Czechowice S.A.  (patrz raport bieżący nr 23/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.) oraz w wyniku realizacji postanowień umowy zawartej w dniu 9 lipca 2009 roku pomiędzy Skarbem Państwa a Grupą LOTOS S.A. o objęciu przez Skarb Państwa nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C.  

W dniu 21 lipca 2009 r. Ministerstwo Skarbu zostało poinformowane o przekazaniu kopii odpisu aktualnego rejestru przedsiębiorców nr KRS 0000106150, zawierającego wpis dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii C, zarejestrowany w dniu 17 lipca 2009 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Skarb Państwa przed zmianą udziału posiadał 7.878.030 akcji stanowiących łącznie 6,93% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 7.878.030 głosów, co stanowiło 6,93% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.    W dniu 22 lipca 2009 r., w wyniku wykonania postanowień umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zawartej pomiędzy Naftą polską S.A. i Skarbem Państwa w dniu 16 lipca 2009 r., Nafta Polska S.A. przeniosła w tym dniu na Skarb Państwa m.in.: 

 
- 50.109.000 akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, stanowiących 44,07% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 50.109.000 głosów, co stanowi 44,07% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.,   

- 8.916.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, stanowiących 7,84% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 8.916.000 głosów, co stanowi 7,84% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.,   

tj. łącznie 59.025.000 akcji stanowiących łącznie 51,91% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 59.025.000 głosów, co stanowi 51,91% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A (patrz raport bieżący nr 32/2009 z dnia 28 lipca 2009 r.). 

Po uwzględnieniu powyższej transakcji, Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, posiadał łącznie 66.903.030 akcji Grupy LOTOS S.A., stanowiących łącznie 58,84% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 66.903.030 głosów, co stanowiło 58,84% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.   

Aktualnie, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Skarb Państwa  posiada 83.077.751 akcji Grupy LOTOS S.A., stanowiących łącznie 63,97% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 83.077.751 głosów, co stanowi 63,97% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A. 

Skarb Państwa poinformował, że nie posiada bieżącej informacji o akcjach Grupy LOTOS S.A. posiadanych przez podmioty zależne. 

Kapitał akcyjny Grupy LOTOS S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii C składa się 129.973.362 akcji.  

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.