logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Statoil ASA
Raport nr 12/20112009-12-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2009 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę ze Statoil ASA z siedzibą w Stavanger, na dostawę dla Grupy LOTOS S.A., w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., co najmniej czterech ładunków ropy naftowej, których łączna, szacunkowa wielkość na dzień podpisania umowy wynosi 2,4 mln bbls (ok. 320 tys. ton). Zgodnie z zawartą umową dostawy realizowane będą drogą morską.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Grupy LOTS S.A. oraz Statoil ASA wraz z podmiotami zależnymi w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 746 mln zł. wg średniego kursu ustalonego dla USD i EUR przez NBP na dzień 16 grudnia 2009 r.
Największą pod względem wartości spośród umów jest opisana powyżej umowa, której szacunkowa wartość w dniu zawarcia wynosi 494 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 16 grudnia 2009 r.
Ww. umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego oraz nie przewiduje kar umownych.

Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na fakt iż ich łączna wartość w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.