logo

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku
Raport nr 11/20142014-06-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku wraz z informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.7 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwały podjęte przez ZWZ Grupy LOTOS S.A w dniu 30.06.2014r.