logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 1 kwartał 2020 roku
Raport nr 9/2020 2020-04-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 kwartał 2020 roku:
1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 6,1 mld PLN
2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony zysk EBITDA LIFO): 0,67 mld PLN; w tym:
a. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,49 mld PLN
b. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,18 mld PLN
3. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,40 mld PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w omawianym okresie, na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT ujemnie wpłynęły:
1. saldo zdarzeń jednorazowych w wysokości 0,88 mld PLN w segmencie produkcji i handlu (w tym odpisy aktualizujące wartość zapasów w wysokości 0,83 mld PLN),
2. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w segmencie wydobywczym w wysokości 0,30 mld PLN,
3. efekt LIFO na wycenie zapasów w wysokości 0,57 mld PLN (obniżający wynik raportowany).

Wymienione wyżej zdarzenia są odzwierciedleniem dynamicznego spadku notowań ropy naftowej i produktów rafineryjnych na globalnych rynkach w pierwszym kwartale 2020 roku.

W rezultacie Spółka szacuje, że w 1 kwartale 2020 roku strata na poziomie raportowanego skonsolidowanego wyniku operacyjnego EBIT wyniesie -1,36 mld PLN.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 1 kwartał 2020 roku, którego publikacja odbędzie się 14 maja 2020 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne