logo

Aneks do umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Raport nr 18/20122012-05-16

16.05.2012 r. Grupa LOTOS S.A.  („Grupa LOTOS”) i spółka LOTOS Kolej sp. z o.o. („LOTOS Kolej”) (100% zależna od Grupy LOTOS) podpisały aneks („Aneks”) do umowy o świadczenie usług przewozowych i innych usług związanych z transportem kolejowym z  10.08.2009r. (szerzej: raport bieżący nr 34/2009 z 11.08.2009r.).


Na mocy Aneksu termin obowiązywania Umowy został przedłużony do 31.12.2022r.
Ponadto zwiększeniu uległ minimalny wolumen, jaki Grupa LOTOS zobowiązuje się corocznie zlecić spółce LOTOS Kolej do przewozu. Pozostałe znaczące warunki Umowy nie uległy zmianie.

Szacunkowa wartość zmienionej Aneksem umowy w okresie jej obowiązywania wynosi ok. 2,751 mld zł. i przekracza  wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS, spełniając kryterium umowy znaczącej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.