logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Petraco Oil Company Ltd.
Raport nr 33/20112011-08-22

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 sierpnia 2011r. umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a firmą Petraco Oil Company Ltd z siedzibą w Guernsey łączna wartość umów zawartych pomiędzy ww. podmiotami w okresie od publikacji raportu bieżącego Grupy LOTOS nr 16/2011 z dnia 10 czerwca 2011r. do dnia dzisiejszego, tj. do 22 sierpnia 2011r. wyniosła ok. 286,4 mln USD (tj. 828,9 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 22 sierpnia 2011 roku) i osiągnęła wartość umowy znaczącej przekraczając wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.


Największą pod względem wartości spośród wyżej wymienionych umów jest umowa z dnia 14 czerwca 2011 na dostawę ropy naftowej typu REBCO, której wartość w wynosi 81,3 mln USD (tj. 235,3 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 14 czerwca 2011 roku).
Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.