logo

Sprzedaż akcji Rafinerii Nafty "Glimar" S.A. przez Grupę LOTOS S.A.
Raport nr 61/20082008-12-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 1 grudnia 2008 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła z Podkarpackim Holdingiem Budowy Dróg "Drogbud" Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie umowę sprzedaży posiadanego pakietu akcji Rafinerii Nafty "Glimar" S.A.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż 9.520.000 akcji Rafinerii Nafty "Glimar" S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, które stanowią 91,54% kapitału akcyjnego tej spółki. Wartość transakcji ustalono na poziomie 1 mln zł.

Grupa LOTOS S.A. była właścicielem akcji Rafinerii Nafty "Glimar" S.A. w upadłości od 3 lutego 2005 roku. W związku z brakiem możliwości obsługi zobowiązań przez Rafinerię Nafty "Glimar" S.A. wobec spółki toczyło się postępowanie upadłościowe, które zostało zakończone decyzją Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział V Sąd Gospodarczy w dniu 11 marca 2008 roku (raport bieżący nr 18/2008 z dnia 21 marca 2008 roku). Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Grupy LOTOS S.A. akcji będących przedmiotem sprzedaży wynosiła na dzień zawarcia umowy 0 zł.

Aktywa będące przedmiotem umowy uznano za znaczące ze względu na fakt iż stanowią one ponad 20% kapitału akcyjnego Rafinerii Nafty "Glimar" S.A. Pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a nabywającym aktywa nie występują powiązania.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.