logo

Odwołanie członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 46/20162016-12-14

Grupa LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14.12.2016 r. otrzymała informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 i par. 14 ust. 3 Statutu Spółki odwołała Pana Przemysława Marchlewicza ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji z dniem 14.12.2016 r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.