logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową BP
Raport nr 31/20122012-10-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Grupa LOTOS) informuje, że w okresie od 04.01.2012 r. do dnia 01.10.2012r., Grupa LOTOS zawarła z podmiotami grupy kapitałowej BP umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 626 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

28.03.2012r. Grupa LOTOS oraz BP Oil International Ltd. zawarły umowę handlową, której przedmiotem jest sprzedaż przez Grupę LOTOS oleju napędowego (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość tej umowy wynosi ok. 72 mln zł.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.