logo

Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. – uzupełnienie
Raport nr 16/20072007-04-24

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 15/2007 z dnia 12 kwietnia br. Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje aktualny porządek obrad ZWZA Grupy LOTOS S.A.: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. 7) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. 8) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. 9) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. 10) Utworzenie funduszu celowego na finansowanie darowizn Grupy LOTOS S.A. przeznaczonych na cele społeczne 11)Podział zysku za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. 12) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 13) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 14) Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2006. 15) Zmiany w Statucie Spółki. 16) Wyrażenie zgody na połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Sp. z o.o. na Grupę LOTOS S.A. 17) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 18) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.