logo

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
Raport nr 39/20162016-08-24

W uzupełnieniu raportów bieżących nr 36/2016 i 37/2016 z dnia 11 sierpnia 2016, Grupa LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 14 września 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Zmiana Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

6) Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

7) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8) Zamknięcie obrad.

Zgłoszony przez Skarb Państwa punkt porządku obrad został oznaczony numerem 7 zmienionego porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem do wnioskowanej zmiany stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

projekty uchwal i uzasadnienie 14.09.2016.pdf