logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej
Raport nr 1/20192019-01-03

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:
• Raport roczny 2018r. – 7 marca 2019r.
• Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2019r. – 30 kwietnia 2019r.
• Skonsolidowany raport za 1 półrocze  2019r. – 13 sierpnia 2019r.
• Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2019r. – 30 października 2019r.
Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.
Raport roczny za 2018r. zawierać będzie:
• skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS,
• jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.
Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z  §62 ust.1 Rozporządzenia zawierać będą:
• kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS,
• kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A.
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia zawierać będzie:
• półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.,
• półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS
Ponadto Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż „Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej” zostanie przekazane w dacie 7 marca 2019r.
Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).