logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej BP
Raport nr 47/20122012-12-31

W okresie od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Grupa LOTOS zawarła ze spółkami grupy kapitałowej BP umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 1,18 mld zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.  

Największą pod względem wartości spośród wyżej wspomnianych umów jest umowa z dnia 31.12.2012 r. na sprzedaż przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na rzecz BP Europa SE. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, a jej szacunkowa wartość netto wynosi ok. 980 mln zł.  

Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi około 13 mln zł. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.  

Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.  

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.