logo

Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Grupy LOTOS S.A. oraz wykluczenie akcji Grupy LOTOS S.A. z obrotu giełdowego w związku z połączeniem Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A.
Raport nr 22/20222022-07-21

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 15/2021, 16/2021, 40/2021, 41/2021, 1/2022, 10/2022, 12/2022, 16/2022, 19/2022 oraz 21/2022, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o złożeniu przez Spółkę w dniu 21 lipca 2022 r. wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki oraz wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego w związku z połączeniem Spółki z PKN ORLEN S.A, stosownie do postanowień § 30 ust. 1 pkt 1) oraz § 31 ust. 2 pkt 6) Regulaminu Giełdy („Wniosek”).

Zgodnie z Wnioskiem, zawieszenie obrotu akcjami Spółki ma nastąpić począwszy od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia ich wykluczenia z obrotu giełdowego, tj. dnia wpisania połączenia Spółki (spółka przejmowana) z PKN ORLEN S.A. (spółka przejmująca) do rejestru właściwego według siedziby PKN ORLEN S.A.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.