logo

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 7/20142014-06-04

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 129.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2013.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
10. Pokrycie straty netto Spółki za rok 2013.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
13. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych.
14. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej.
15. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
16. Powołanie Rady Nadzorczej IX kadencji.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZWZ Grupy LOTOS 2014 - informacje dodatkowe
ZWZ Grupy LOTOS S.A. - wzór pełnomocnictwa