logo

Podpisanie umowy warunkowej przez LOTOS Exploration & Production Norge (LEPN) w sprawie zakupu aktywów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – zamknięcie opóźnienia
Raport nr 26/20132013-11-05

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 2 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszać słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, poinformował w dniu 18 października 2013 roku Komisję Nadzoru Finansowego (raportem bieżącym nr 2/2013), iż w związku z podpisaniem przez spółkę zależną Emitenta umowy warunkowej, podanie informacji na ten temat do publicznej wiadomości przed spełnieniem warunków w poważnym stopniu mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki, Spółka opóźnia przekazanie do dnia 29 października 2013 roku do publicznej wiadomości szczegółów ww. informacji.

Dnia 28 października 2013 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. poinformował Komisję Nadzoru Finansowego (raportem bieżącym nr 3/2013), iż z powodu zaistnienia okoliczności uniemożliwiających zamknięcie opóźnienia w dniu 29 października, terminem publikacji szczegółów ww. opóźnionej informacji będzie 5 listopada 2013 roku.

W dniu dzisiejszym, tj. 5 listopada 2013 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. kończy okres opóźnienia dla informacji o podpisaniu umowy warunkowej dnia 18 października 2013 roku przez LOTOS Exploration & Production Norge (LEPN), podmiot zależny spółki LOTOS Petrobaltic, z Centrica Norge, podmiotem zależnym brytyjskiej spółki Centrica Plc., w sprawie zakupu pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Heimdal jest położony na Morzu Północnym, 212 kilometrów na północny zachód od Stavanger. Ze względu na centralne położenie, Heimdal stanowi jeden z kluczowych strategicznych obszarów (tzw. hub) eksportu gazu z Norwegii do Europy Centralnej oraz Wielkiej Brytanii. Operatorem koncesji jest Statoil Petroleum AS, a pozostałymi udziałowcami są Total E&P Norge AS, Petoro AS oraz Centrica Norge.

Pakiet aktywów Heimdal to udziały w 14 koncesjach obejmujących: centrum przetwarzania i transportu gazu Heimdal (udział 5%); złożach produkcyjnych Atla (udział 20%), SkirneByggve (udział 30%), Vale (udział 25,8%); złożach do zagospodarowania Frigg GD (udział 10%), Rind (udział 7,9%), Fulla (udział 50%, operator LEPN); prospektach poszukiwawczych, w tym wyodrębnionym obszarze prospektu Trell.

Rezerwy wydobywalne produkcyjnych złóż gazu (70%) i kondensatu (30%) przypadające na przejęte przez LEPN udziały w kategorii 2P kształtują się na poziomie 9 mln boe, tj. baryłek ekwiwalentu ropy. Rezerwy odkrytych obiektów przed zagospodarowaniem określone w kategorii rezerw warunkowych 2C wynoszą dla udziału LEPN 31 mln boe.

Wydobycie ze złóż produkcyjnych Atla, Skirne oraz Vale dla udziału LEPN w 2013 roku jest szacowane na poziomie ok. 5 tys. boe/dzień (tj. ok. 240 tys. toe tj. ton ekwiwalentu ropy).

Cena zakupu wynosi 175,8 mln USD (tj. 536,3 mln PLN według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 18 października 2013 roku) przy umownej dacie transakcji 1 stycznia 2013. Znaczna część ceny transakcji (ok 45%) zostanie rozliczona z przejętych przez LEPN przepływów pieniężnych wygenerowanych między datą umowną zakupu a rzeczywistą datą rozliczenia. W związku z posiadanym aktywem podatkowym LEPN, nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od ww. przepływów pieniężnych. Spółka zakłada, że na przełomie 2014 i 2015 roku skumulowany strumień przepływów pieniężnych związanych z realizowaną transakcją zrównoważy cenę zakupu.

Zamknięcie transakcji planowane jest na grudzień 2013 roku.

Akwizycja jest elementem realizacji produkcyjnego celu strategicznego Spółki oraz działań prowadzących do odzyskiwania środków zainwestowanych w projekt YME, w tym uwolnienia aktywa podatkowego wynoszacego 1,07 mld zł (na dzień 30 września 2013 roku). Strumień przepływów pieniężnych z produkcji ropy i gazu do roku 2016 umożliwi rozliczenie ok. 2/3   ww. aktywa podatkowego. 

Umowa zakupu udziałów w pakiecie Heimdal została zawarta pod warunkami zawieszającymi m.in. uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii. Warunki zawieszające muszą być spełnione w terminie pozwalającym na zamknięcie transakcji do końca 2013 roku.

O spełnieniu się warunków zawieszających Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 w związku z  57 ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.