logo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego 14.040 akcji serii A Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 33/20212021-09-27

Grupa LOTOS S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 178/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 3 czerwca 2005 roku oraz §36, §37, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW Zarząd GPW uchwałą nr 916/2021 z dnia 22 września 2021 roku postanowił wprowadzić z dniem 30 września 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 14.040 (czternaście tysięcy czterdzieści) akcji serii A Grupy LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLLOTOS00033”.

Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu GPW wprowadzenie do obrotu z dniem 30 września 2021 roku 14.040 akcji Grupy LOTOS S.A. nastąpi pod warunkiem dokonania przez KDPW zamiany ww. akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 30 września 2021 roku z akcjami Grupy LOTOS S.A. będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLLOTOS00025”.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §17 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.