logo

Odwołanie Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 23/2020 2020-07-30

Grupa LOTOS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 lipca 2020 roku otrzymała informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 w związku z par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała Pana Jarosława Pawła Kawulę ze składu Zarządu Spółki X wspólnej kadencji z dniem 30 lipca 2020 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.