logo

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Raport nr 5/20192019-03-05

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że termin publikacji raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2018, planowany pierwotnie na dzień 7 marca 2019 r., zostaje przesunięty na dzień 12 marca 2019 r. 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna : §80 ust. 2 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)