logo

Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 27/20112011-08-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2011 r. Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum czterech banków, w skład którego wchodzą:


- BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie,
- POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. z siedzibą w Warszawie,
- BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie,
- RABOBANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie,


podpisały umowę zmieniającą, przedłużającą o 12 miesięcy, tj. do dnia 20 grudnia 2012 r. umowę kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A., zawartą w dniu 20 grudnia 2007 r. (raport bieżący Grupy LOTOS S.A. nr 55/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.), której przedmiotem jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 milionów USD (tj.1 148 520 tys. PLN według kursów średnich NBP z dnia 23 sierpnia 2011 r.).

Podstawą podpisania umowy są postanowienia zawarte w umowie kredytowej z dnia 20 grudnia 2007 r., przewidujące możliwość przedłużenia okresu kredytowania o dodatkowy rok kalendarzowy.

 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że z dniem 20 grudnia 2011 r. RABOBANK POLSKA S.A. przestaje być stroną umowy kredytowej, a jego zaangażowanie kredytowe w całości przejmą z tym dniem - na podstawie dokumentów podpisanych równolegle ze wskazaną wyżej umową zmieniającą - BRE BANK S.A. oraz NORDEA BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Gdyni.

Pozostałe warunki umowy kredytowej z 20 grudnia 2007 r., jak również zapisy dotyczące kar nie uległy zmianie i nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.