logo

Zawarcie umów o wartości umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a DEVONOIL S.A.
Raport nr 24/20132013-10-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 26.04.2013r. do 28.10.2013r., Grupa LOTOS zawarła z DEVONOIL S.A., spółką będącą ramieniem handlowym OAO Tatneft, umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 865 mln PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

17.05.2013r. Grupa LOTOS S.A. oraz DEVONOIL S.A. zawarły umowę na czas określony (od 1.06.2013r. do 30.06.2013r.), której przedmiotem była dostawa ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS S.A. (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 17.05.2013r. wynosi ok. 480 mln PLN.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.