logo

Zawarcie kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę głównych instalacji Programu EFRA – umowa znacząca
Raport nr 24/20152015-07-14

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”) informuje, że w ramach realizacji Programu EFRA (tzw. „Efektywna Rafinacja”) w dniu 14 lipca 2015 r. spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. („LOTOS Asfalt”), kontrolowana przez Grupę LOTOS i spółka Kinetics Technology S.p.A. z siedzibą w Rzymie, spółka zależna Maire Tecnimont Group, podpisały kontrakt na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę w formule stałej ceny „pod klucz” trzech głównych instalacji Programu: 

1. instalacji opóźnionego koksowania (ang. Delayed Coking Unit, tj. DCU),
2. instalacji produkcji wodoru (ang. Hydrogen Generation Unit, tj. HGU),
3. instalacji hydroodsiarczania benzyny (ang. Coker Naphtha Hydrotreating Unit, tj. CNHT).

Umowa zakłada rozpoczęcie prac po spełnieniu określonych warunków, w tym: poprzedzających uzyskanie finansowania lub zrzeczenie się ich przez stronę, otrzymanie przez zamawiającego gwarancji płatności zaliczkowej, gwarancji dobrego wykonania oraz gwarancji właściciela. Zakończenie realizacji kontraktu planowane jest na 2018 r.

Umowa przewiduje kary umowne. Zakładana maksymalna wysokość kar umownych przekracza 10% wartości umowy. Podstawą zapłaty kar umownych przez wykonawcę jest i) opóźnienie uzyskania statusu gotowości do rozruchu dla instalacji DCU lub HGU, ii) nieosiągnięcie poziomów parametrów gwarantowanych dla instalacji DCU lub HGU.

Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacowana wartość w okresie obowiązywania wynosi ok. 304 mln EUR, tj. 1,26 mld PLN(1) i przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Po podpisaniu umowy na finansowanie (raport bieżący numer 20/2015), ww. kontrakt stanowi kluczowy element Programu EFRA, tj. budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku.

Celem programu jest pogłębienie przerobu ropy naftowej, czyli zwiększenie udziału wysokomarżowych średnich destylatów przy jednoczesnym ograniczeniu wolumenu ciężkich produktów, co dzięki wykorzystaniu synergii z istniejącymi instalacjami spowoduje szacowany wzrost marży rafineryjnej Grupy LOTOS o ok. 2 USD/bbl.

Łączne nakłady inwestycyjne na Program EFRA szacowane są na ok. 517 mln EUR, tj. 2,15 mld PLN(1), z czego 407 mln EUR, tj. 1,7 mld PLN(1) przypada na LOTOS Asfalt, a 110 mln EUR , tj. 457 mln PLN(1) przypada na Grupę LOTOS.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje poufne oraz §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

(1) wartość przeliczona wg średniego dziennego kursu NBP z dnia 14 lipca 2015 r.