logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Tank Sp. z o.o.
Raport nr 53/20082008-10-21

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 20 października 2008 r. Grupa LOTOS S.A. oraz LOTOS Tank Sp. z o.o. (Spółka w 100% kontrolowana przez Grupę LOTOS S.A.) zawarły umowę sprzedaży paliw lotniczych do spółki LOTOS Tank Sp. z o.o.

Umowa, której szacunkowa wartość w okresie pięciu lat obowiązywania wynosi 2.000.000 tys. zł. została zawarta na czas nieokreślony. Umowa przewiduje standardowe kary umowne, których wartość może przekroczyć 10% wartości umowy i zależy od ilości nie zrealizowanych dostaw lub nieodebranych zamówień produktów.

Zgodnie z zapisami umowy zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.