logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku
Raport nr 25/2021 2021-06-30

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku:

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem:

Skarb Państwa / 98.329.515 / 75,60% / 53,19%

Nationale Nederlanden OFE / 9.390.235 / 7,22% / 5,08%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623).