logo

Powołanie Prezesa Zarządu dziewiątej kadencji Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 14/20152015-05-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

29.05.2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Olechnowicza do składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji na funkcję Prezesa Zarządu.

W stosunku do pozostałych stanowisk Rada Nadzorcza postanowiła kontynuować postępowanie konkursowe. 

Kadencja obecnego Zarządu zakończy się 28 czerwca 2015 r. Pozostali członkowie Zarządu zostaną powołani przed końcem kadencji obecnego Zarządu.

Pan Paweł Olechnowicz

Funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od 12.03.2002 roku. Zarządza, kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Grupy Kapitałowej LOTOS. Pełni również obowiązki Przewodniczącego Rady Dyrektorów LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz Rady Dyrektorów LOTOS Geonafta. Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD, Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania. W 1977 roku rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 r. ABB Zamech Sp. z o. o.). W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. i jednocześnie w latach 1994 – 1996 pełnił funkcję Wiceprezesa ABB Polska. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001r. kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting.
Pan Paweł Olechnowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.