logo

Zgłoszenie przez akcjonariusza Grupy LOTOS S.A. życiorysów kandydatów na członków Rady Nadzorczej
Raport nr 24/20212021-06-28

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 czerwca 2021 roku życiorysów kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki: Pani Katarzyny Maćkowskiej i Pana Rafała Włodarskiego, których większościowy akcjonariusz Spółki - Skarb Państwa – zamierza zgłosić podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy („ZWZ”) w dniu 30 czerwca.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia otrzymane życiorysy kandydatów, które stanowią uzupełnienie projektu uchwały porządku obrad ZWZ nr 19 przekazanej w raporcie bieżącym nr 21/2021.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Biogramy kandydatów do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na WZW 2021

Biogramy kandydatów do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na WZW 2021