logo

Zawarcie umów pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PKN Orlen S.A. - umowa znacząca
Raport nr 42/20072007-10-08

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 8 października 2007 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z PKN Orlen S.A. dwie umowy dotyczące sprzedaży oraz zakupu paliw płynnych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PKN Orlen S.A. Po zawarciu ww. umów łączna szacunkowa wartość kontraktów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PKN Orlen S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 732 mln zł. Największą pod względem wartości z zawartych pomiędzy spółkami umów w ciągu ostatnich 12 miesiącach jest umowa z dnia 8 października 2007 roku, która przewiduje sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. na rzecz PKN Orlen S.A. paliw płynnych. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do 20 stycznia 2008 roku. Jej szacunkowa wartość wynosi 173 mln zł. Umowa przewiduje kary umowne, których maksymalna wysokość wynosi ok. 1 mln zł oraz nie zawiera zapisów, które przewidywałby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PKN Orlen S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.