logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a DEVONOIL S.A.
Raport nr 10/20132013-04-26

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, do 26.04.2013r., Grupa LOTOS S.A. zawarła z DEVONOIL S.A., spółką będącą ramieniem handlowym OAO Tatneft, umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 874 mln PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

21.01.2013r. Grupa LOTOS S.A. oraz DEVONOIL S.A. zawarły umowę na czas określony (od 1.02.2013r. do 28.02.2013r.), której przedmiotem była dostawa ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS S.A., a jej szacunkowa wartość netto wynosi ok. 257 mln PLN (największa spośród wskazanych powyżej umów).

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.