logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej ADM
Raport nr 2/20132013-01-15

W okresie od 15.01.2012r. do 15.01.2013r. Grupa LOTOS zawarła ze spółkami grupy kapitałowej ADM umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 745 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

15.01.2013r. Grupa LOTOS oraz ADM Malbork S.A. z siedzibą w Malborku podpisały aneks do umowy z 24.02.2012r., której przedmiotem jest zakup biokomponentu – estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Aneks przedłużył obowiązywanie umowy do 31.12.2013r., a jej szacunkowa wartość w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wynosi 285 mln zł. (największa pod względem wartości spośród umów ze spółkami grupy kapitałowej ADM).

Szacunkowa wysokość kar umownych wynosi 43 mln zł. Umowa zawiera zapisy, które przewidują możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.

Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.