logo

Nabycie przez LOTOS Mazowsze S.A. udziałów spółki KRAK GAZ Sp. z o.o.
Raport nr 1.12.20072007-03-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2007 r. LOTOS Mazowsze S.A. (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS S.A.) zawarła warunkową przedwstępną umowę zakupu od osób fizycznych 34.500 udziałów spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest uzyskanie zgody UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie przez LOTOS Mazowsze S.A. kontroli nad spółką KRAK-GAZ Sp. z o.o. w wyniku nabycia jej udziałów. Udziały, których dotyczy powyższa transakcja, o łącznej wartości nominalnej 34.500 tys. zł są równe i niepodzielne, stanowią 100% kapitału zakładowego KRAK-GAZ Sp. z o.o. oraz są traktowane przez LOTOS Mazowsze S.A. jako inwestycja długoterminowa. LOTOS Mazowsze S.A. nabyła udziały KRAK-GAZ Sp. z o.o. za cenę 16.367,9 tys. zł wykorzystując własne środki finansowe. Pomiędzy Grupą LOTOS S.A., jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi a zbywającymi udziały nie występują powiązania. Podstawowym przedmiotem działalności spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. jest hurtowa oraz detaliczna sprzedaż LPG. Nabycie udziałów spółki przez LOTOS Mazowsze S.A. jest elementem realizacji strategii Grupy LOTOS S.A. zakładającej wzrost udziału Grupy LOTOS S.A. w krajowym rynku LPG. Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż nabywane udziały stanowią powyżej 20% udziałów w spółce KRAK-GAZ Sp. z o.o. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.