logo

Rozpoczęcie przygotowań do reorganizacji Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 10/2021 2021-03-12

Grupa LOTOS S.A. („Grupa LOTOS” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku Zarząd Spółki przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych, której celem jest optymalizacja struktury grupy kapitałowej oraz przygotowanie do wdrożenia modelu realizacji środków zaradczych (szerzej w raporcie bieżącym nr 21/2020) niezbędnych do przejęcia kontroli kapitałowej nad Spółką przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. („PKN Orlen”).

W celu zapobieżenia wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji dla konkurencji na rynkach prowadzonej działalności, Komisja Europejska wydała zgodę warunkową na koncentrację, to znaczy zgodę uzależnioną od realizacji środków zaradczych („Środki Zaradcze”), które obejmują zobowiązania o charakterze strukturalnym oraz behawioralnym, odnoszące się do struktury oraz polityki przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji. W celu realizacji Środków Zaradczych, o których mowa w raporcie bieżącym 21/2020, powinny zostać zawarte umowy warunkowe zbycia określonych aktywów i spółek z grupy kapitałowej Spółki.

Zbycie w/w aktywów i spółek nastąpi pod warunkiem, że umowy oraz nabywcy zostaną zaakceptowani przez Komisję Europejską oraz dojdzie do przejęcia przez PKN Orlen – bezpośrednio lub pośrednio – kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos.  

Środki zaradcze obejmują obszar:

Realizacja Środków Zaradczych w obszarze produkcji i sprzedaży hurtowej paliw wymaga m.in.:

Realizacja obydwu wyżej wymienionych działań wymaga szeregu zgód korporacyjnych, w tym zgód Walnego Zgromadzenia Spółki.  

Wdrożenie ustalonego modelu realizacji środków zaradczych wymaga podjęcia przez Spółkę szeregu działań reorganizacyjnych przed ostateczną decyzją dotyczącą przejęcia kontroli nad Spółką przez PKN Orlen obejmujących m. in.:

Jednocześnie Spółka podkreśla, że niezależnie od realizacji transakcji przejęcia Spółki przez PKN Orlen, wyżej wymienione reorganizacje mogą przynieść szereg korzyści Spółce. Integracja działalności rafineryjnej, obecnie z powodów historycznych rozdzielonej pomiędzy dwa podmioty - Grupę LOTOS i Lotos Asfalt:

Przeprowadzenie reorganizacji w zakresie spółek logistycznych (LOTOS Infrastruktura i LOTOS Terminale) i biopaliwowej (LOTOS Biopaliwa) wewnątrz grupy kapitałowej Spółki poprawi jej efektywność poprzez m.in:

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.