logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA
Raport nr 15/20122010-05-07

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż do dnia dzisiejszego łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA z siedzibą w Genewie od dnia zawarcia ostatniej umowy znaczącej pomiędzy ww. podmiotami (rb nr 43/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r.) wyniosła 239,9 mln USD (tj. 787,2 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 7 maja 2010 roku) i osiągnęła wartość umowy znaczącej tj. przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.


Największą pod względem wartości spośród umów jest umowa z dnia 7 maja 2010 r. na dostawę 150.000 ton ropy naftowej typu REBCO. Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń”. Szacunkowa wartość tej umowy w dniu zawarcia wynosi 85,6 mln USD (tj. 280,9 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 7 maja 2010 roku).

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.