logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku
Raport nr 10/20172017-03-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ) Spółki w dniu 17 marca 2017 roku:

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach NWZ / Udział w głosach ogółem:

Skarb Państwa / 98.329.515 / 73,88% / 53,19%

Nationale Nederlanden OFE / 9.000.000 / 6,76% / 4,87%

OFE PZU „Złota Jesień” / 9.250.000 / 6,95% / 5,00%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.