logo

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a podmiotami grupy kapitałowej Shell
Raport nr 41/20112011-12-30


Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Grupa LOTOS) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy Grupa LOTOS zawarła z podmiotami grupy kapitałowej Shell umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 5.092 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.


29.12.2011r. Grupa LOTOS oraz Shell Polska Sp. z o.o. zawarły umowę na czas określony (od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.), której przedmiotem jest sprzedaż przez Grupę LOTOS paliw płynnych na rzecz Shell Polska Sp. z o.o. (największa spośród wskazanych powyżej umów).


Szacunkowa wartość umowy z 29.12.2011r. wynosi ok. 4.400 mln zł netto, a maksymalna wysokość kar wynikających z ww. umowy wynosi ok. 64 mln zł netto. Umowa nie zawiera zapisów, które ograniczałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.