logo

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego pomiędzy Grupą LOTOS S.A., PKN Orlen S.A. oraz ENERGA S.A dotyczącego analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji elektrowni gazowo-parowej
Raport nr 43/20212021-12-29

Grupa LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku informuje o podpisaniu w dniu 29 grudnia 2021 roku aneksu do listu intencyjnego („List intencyjny”) dotyczącego analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku („Aneks”) przez ENERGA S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Grupę LOTOS S.A. („Strony”).

Zgodnie z zapisami Aneksu List intencyjny wiąże Strony do czasu zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.