logo

Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 24/20142014-10-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS S.A.” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu
29.10.2014 r. Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum sześciu banków, w skład którego wchodzą:

- BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie,
- MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie,
- ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach,
- SOCIETE GENERALE S.A. z siedzibą w Paryżu,
- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz
- BANK ZACHODNI WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

zawarły umowę zmieniającą, przedłużającą o 12 miesięcy, tj. do dnia 20 grudnia 2015 r., umowę kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A. zawartą w dniu 10 października 2012 r. (raport bieżący Spółki nr 32/2012 z dnia 10 października 2012 r. oraz nr 35/2012 z dnia 31 października 2012 r.), zmienioną w dniu 7 listopada 2013 r. (raport bieżący Spółki nr 27/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. oraz nr 28/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.), której przedmiotem jest kredyt odnawialny udzielony Spółce przez banki wskazane powyżej na łączną kwotę 400 milionów USD (tj.1 328 milionów PLN według średniego kursu NBP z dnia 29 października 2014 r.).

Podstawą zawarcia umowy zmieniającej są postanowienia zawarte w umowie kredytowej z dnia 10 października 2012 r. przewidujące możliwość przedłużenia okresu kredytowania o kolejne 12-miesięczne okresy.

Umowa zmieniająca nie zawiera warunku zawieszającego jej wejście w życie. Pozostałe warunki prawne umowy kredytowej z dnia 10 października 2012 r., jak również zapisy dotyczące kar umownych, nie uległy zmianie i nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Warunki finansowe kredytowania dostosowano do aktualnej sytuacji rynkowej.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy komunikat nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, który zostanie sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru („Prospekt”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego będzie stanowił jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.lotos.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy komunikat (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania komunikatu lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym komunikatem.