logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2015r.
Raport nr 2/20152015-01-12

- Raport roczny 2014r. – 6 marca 2015r.

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015r. – 29 kwietnia 2015r.

- Skonsolidowany raport półroczny za 2015r. – 11 sierpnia 2015r.

- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015r. – 29 października 2015r.

Na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport za IV kwartał 2014r. nie będzie publikowany.

Na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport za II kwartał 2015r. nie będzie publikowany.

Raport roczny za 2014r. zawierać będzie:

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS,

- jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będą:

- kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS,

- kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A. 

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będzie:

- półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.,

- półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

Podstawą prawną przekazania raportu jest §83 ust. 1 oraz §103 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r., Nr 33, poz. 259).