logo

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Raport nr 142017-05-19

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 14 czerwca 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2016.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

12. Podział zysku netto Spółki za rok 2016.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

15. Wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów w LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

16. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji.

17. Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji.

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 1 i 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku
Uzasadnienie projektów uchwał
ZWZ Wzór pełnomocnictwa
ZWZ Informacje dodatkowe