logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej Shell
Raport nr 20/20132013-09-26

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od publikacji rb 46/2012 z dnia 31.12.2012r. do 25.09.2013r., Grupa LOTOS S.A. zawarła z Shell Trading International Limited z siedzibą w Londynie umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 714 mln PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
10.07.2013r. Grupa LOTOS S.A. oraz Shell Trading International Limited zawarły umowę, której przedmiotem był zakup od Shell Trading International Limited ropy naftowej (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 10.07.2013r. wynosi ok. 260 mln PLN.
Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.