logo

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 20/20122011-05-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 §1 ksh oraz §8 ust. 1, 2, 3, 4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 27 czerwca 2011 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
10. Podział zysku za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2010.
14. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
15. Powołanie Rady Nadzorczej VIII kadencji.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.