logo

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Grupą LOTOS S.A., PKN Orlen S.A. oraz ENERGA S.A dotyczącego analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji elektrowni gazowo-parowej
Raport nr 29/2020 2020-11-02

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 2 listopada 2020 roku listu intencyjnego dotyczącego analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku ze wskazanym terminem realizacji do lipca 2026 roku („Projekt”) zawartego pomiędzy ENERGĄ S.A., Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. oraz Grupą LOTOS S.A. („Strony”).

Strony zadeklarowały, że będą prowadzić rozmowy w celu uzgodnienia założeń i warunków prawnych i technicznych realizacji Projektu oraz zasad jego finansowania. Zakres Projektu obejmuje analizę i dobór optymalnej konfiguracji bloku (technologia, sprawność, moc) oraz jego lokalizacji.

W przypadku realizacji elektrowni gazowo-parowej Strony zadeklarowały opracowanie projektu umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) regulującej zasady współpracy Stron przy realizacji Projektu, a także opracowanie projektów pozostałych umów i warunków niezbędnych do realizacji Projektu.

Podpisany list intencyjny wiąże Strony do czasu zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.